Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Az adatok kezelésével összefüggésben a JOBE Kft.  mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az

érintetteket www.speaknyelviskola.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról,

a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek

(továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

JOBE Kft.. által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés

a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések

tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával

adja meg.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos

jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

JOBE Kft. , magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

JOBE Kft.. tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen

Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

JOBE Kft.. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése

mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás

használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Ön a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott

adatkezelésekhez.

 

1. Az adatkezelő megnevezése:

Név:  JOBE Kft.

Székhely és levelezési cím: 2191 Bag, Dózsa György út 48.

Cégjegyzékszám:  13-09-144408

Bejegyző Bíróság neve:  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím:  speakman@speaknyelviskola.hu

Telefon:  +36 20 280 1022

Adatkezelési nyilvántartási szám: 00404-2013

JOBE Kft.. kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat,

észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

 

2. Definíciók:

a. Érintett (Ön vagy Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés;

c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes

adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az

adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval

végrehajtatja;

f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint

az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

j. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

k. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

l. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

3. Adatkezelés célja:

JOBE Kft. által a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat

elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez és a számlázáshoz

használjuk fel.

4. Adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig

tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti JOBE Kft.-től az 1. pontban feltüntetett levelezési címre

küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan

felülír – a naplózás időpontjától számított 3 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott

megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb

módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. Kezelt adatok köre

6.1. Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, amelyet a regisztráció vagy a megrendelési folyamat

során kötelezően meg kell adnia:

– Vezetéknév

– Keresztnév

– Felhasználónév

 

– Telefonszám

– E-mail cím

Az adatok megadását követően e-mailben értesítjük Önt a regisztráció sikerességéről.

Ön a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az

általunk nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

5.2. Cookie

Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói

preferencia szerinti optimálása érdekében.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap egyes

részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén, melyek a Honlap egyes

funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom

megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan

kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön JOBE

Kft.- től nem kap további értesítést.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,

hogy Ön, a saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadhat el új cookie-kat,

– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Kétféle cookie-t használunk:

– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ön látogatása után automatikusan törlődnek.

Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Honlapunk hatékonyabban és biztonságosabban

tudjon működni, így elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes

alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk (pl. optimalizált navigáció

nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie filejában. Ennek időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást

alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével adatokat gyűjtünk névtelen módon marketing-

és optimalizálási célokból. Természetesen Ön, az adatai ily módon történő felhasználását,

bármikor letilthatja fent feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén.

Ezek a cookie-k az Ön személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

5.3. Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például

log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal

URL-jét, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.

Server Log fájljainkban olyan információk kerülnek tárolásra, melyeket az Ön böngészője juttat el a

hozzánk. Ezek a következők:

– referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)

– böngésző típusa/verziója

– használt üzemrendszer

– IP-cím

– a szerver pontos ideje

Az így nyert adatokhoz kizárólag JOBE Kft.  fér hozzá és ezeket azadatokat, információkat kizárólag a

Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használjuk fel.

6. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen JOBE Kft.  illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem

tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési

Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót

(pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési

gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

7. Adatfeldolgozás

JOBE Kft. a következő adatfeldolgozót veszi igénybe tevékenysége során.

Adatfeldolgozók megnevezése

Cégnév Cím Tevékenység

GLS General Logistics

Systems Hungary CsomagLogisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. termék kiszállítása

könyvelés

Az adatfeldolgozó JOBE Kft.- vel kötött szerződés alapján végzi az adatok feldolgozását. Csak

és kizárólag az általunk megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására ettől eltérő célra az

adatfeldolgozó nem használja fel az Ön által megadott személyes adatokat.

Szerződéses partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik

teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások

keretében, valamint az adatvédelmi szabályaink betartásával kezelni.

8. Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és az Önre vonatkozó személyes adatokról,

továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.

Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták

meg adatait. JOBE Kft.  a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért

tájékoztatást.

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a JOBE Kft. munkatársaihoz

fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

9.2  Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább

megjelölt elérhetőségek valamelyikén. JOBE Kft.  a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon

belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik

a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges

időtartamig megőrizzük.

Kérheti továbbá, adatainak zárolását. Kérelem esetén zároljuk a személyes adatot, ha az érintett

ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az

Önjogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30

napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és

jogi indokainkat.

9.3 Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. JOBE Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága

kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

9. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)  alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Hírlevél

A Honlapon keresztül történő regisztrációval Ön automatikusan feliratkozik a Speak! Nyelviskola hírlevelére.

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A hírlevél küldése

során, az Ön által megadott adatokat kezeljük.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó

leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és

módon küldünk.

Ön korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekről. Ezt megteheti

levélben, e-mailben az speakman@speaknyelviskola.hu email címre küldött kérelmével, vagy a hírlevelek alján

található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben minden – a hírlevelek küldéséhez

szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további hírleveleinkkel, ajánlatainkkal

nem keressük meg Önt.

11. Egyéb rendelkezések

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap

használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk az Önnel szembeni kártérítés

érvényesítésére.

A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az

azt megadó személy felel. Bárki, aki a Honlapon email címet ad meg, egyben felelősséget vállal azért,

hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel

egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a

Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Ön a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és

Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve

jogos érdekeit nem sértik.

A Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő

személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem

tartása esetén jogosultak vagyunk a regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni;

ebben az esetben a törlésből fakadóan Önt ért károkért nem felel.

Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által a Honlapon

megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,

őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes

adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Jelen Szabályzat célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó

számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető

szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi

feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2013/09/01 napjától érvényes.

Share This