Kép forrása: canva – canva.com

Az angol nyelv összetett és sokszínű, számos olyan szóval, amelyek hasonlónak tűnnek vagy hangzanak, de eltérő jelentéssel rendelkeznek. Még az anyanyelvi szintű beszélők számára is könnyű összezavarodni néhány esetben. A gyakran összetévesztett szavak közötti különbségek ismerete azonban elengedhetetlen a tiszta kommunikációhoz és a kínos hibák elkerüléséhez. Ebben a bejegyzésben az angol nyelv néhány leggyakrabban összetévesztett szavait vizsgáljuk meg, és tippeket adunk a helyes használatukhoz.

Their, There, They’re

Az első említett három szó homofón, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy hangzanak, de eltérő a helyesírásuk és a jelentésük. A „their” egy birtokos névmás, amely a tulajdonjogot mutatja, mint például „their car” (=az ő autójuk) vagy „their house” (az ő házuk). A „there” egy határozószó, amely egy helyet vagy egy állapotot jelöl, mint például „over there” (=odaát) vagy „there is a problem” (=ott van egy probléma). A „they’re” a „they are” rövidítése, például „They’re going to the movies” (=Moziba mennek.).

Tipp: Hogy emlékezz, melyiket kell használnod, próbáld meg a „they are” helyett a „they’re” szót használni az adott mondatban. Ha ennek nincs értelme, használd a „their” szót a birtoklásra, vagy az „there” szót a helyszínre.

Példa: They’re going to their house over there. = Az ottani házukba mennek.

Accept, Except

Ezt a két szót gyakran összekeverik, mert hasonlóan néznek ki és hangzanak. Az „accept” (=elfogad) egy ige, amely azt jelenti, hogy elfogadunk vagy beleegyezünk valamibe, például „I accept your invitation” (=Elfogadom a meghívásodat). Az „Except” egy prepozíció, amely azt jelenti, hogy kizárja vagy nem tartalmazza, mint például „Everyone except Mary came to the party” (=Mindenki, csak Mary nem jött el a partira).

Tipp: Hogy megjegyezd a különbséget, gondolj az „accept” (=elfogad) szóra úgy, mint olyan szóra, amiben benne van a „cept” szó, ami olyan szavakkal rokon, mint a „receive” (=fogad) vagy „acceptance” (=elfogadás). Az „except” (=kivéve) szóban az „ex” szó van, ami azt jelenti, hogy „ki” vagy „kizárva”.

Példa: I accept all the terms of the contract except for the deadline. = Elfogadom a szerződés minden feltételét, kivéve a határidőt.

Affect, Effect

Ez egy trükkös páros, mert mindkettő használható főnévként vagy igeként. Az „affect” általában ige, ami azt jelenti, hogy befolyásolni vagy megváltoztatni valamit, például „The weather will affect the game” (=Az időjárás hatással lesz a játékra). Az „effect” szintén általában olyan ige, amely azt jelenti, hogy valamit okoz vagy előidéz, mint például „The new policy will effect changes in the company.” (=Az új politika változásokat fog előidézni a vállalatnál). A „effect” (=hatás) azonban főnév is lehet, amely egy eredményre vagy kimenetelre utal, mint például „The effect of the policy change was immediate.” (=A politikaváltoztatás hatása azonnali volt).

Tipp: Hogy megjegyezd a különbséget, gondolj az „affect”-re úgy, mint egy cselekvésre, amely változást okoz, és az „effect”-re, mint a cselekvés eredményére.

Példa: The new policy will affect the company, but its full effect won’t be known for some time. = Az új irányelv hatással lesz a vállalatra, de annak teljes hatása csak egy ideig lesz ismert.

Farther, Further

Ezt a két szót gyakran felváltva használják, de különböző jelentésük van. A „farther” (=messzebb) fizikai távolságra utal, például „I can throw the ball farther than you can.” (=Én messzebbre tudom dobni a labdát, mint te). A „further” (=tovább) nem fizikai távolságra utal, például egy fokozatra vagy szintre, például „I need to study further to pass the exam.” (=Tovább kell tanulnom, hogy átmenjek a vizsgán).

Tipp: Ha emlékezni akarsz a különbségre, gondolj arra, hogy a „farther” fizikai távolságra vagy térre, a „further” pedig valaminek a mértékére vagy fokozatára utal.

Példa: I need to study further to understand this concept, but first, let’s walk farther down the road. = Tovább kell tanulnom, hogy megértsem ezt a fogalmat, de előbb sétáljunk tovább az úton.

Its, It’s

Ez a két szó egy másik homofón páros, amelyet gyakran összetévesztenek. Az „its” egy birtokos névmás, amely a tulajdonjogot mutatja, például „The dog wagged its tail.” (=A kutya csóválta a farkát). Az „it’s” az „it is” vagy „it has” rövidítése, mint például „It’s it’s raining outside” (=Kint esik az eső), vagy „It’s been a long day” (=Hosszú nap volt).

Tipp: Hogy megjegyezd a különbséget, próbáld meg egy adott mondatban az „it is” vagy „it has” kifejezést használni. Ha ennek nincs értelme, használd az „its” (=annak) szót a birtoklás kifejezésére.

Példa: The company increased its profits, but it’s not enough to justify a pay raise for employees. = A vállalat növelte a nyereségét, de ez nem elég ahhoz, hogy indokolja a dolgozók fizetésemelését.

Lie, Lay

Ezt a két szót gyakran összekeverik, mert mindkettő a fekvésre vagy pihenésre utal. A „lie” (=feküdni) egy intranzitív ige (olyan ige, aminek nincsen tárgya), így azt jelenti, hogy feküdni vagy vízszintes helyzetben lenni, például „I’m going to lie down for a nap.” (=Lefekszem szundikálni). A „lay” egy tranzitív ige (olyan ige, aminek van tárgya), azaz ebben az esetben azt jelenti, hogy valamit egy adott helyzetbe helyezünk, például „I’m going to lay the book on the table” (=A könyvet az asztalra fogom helyezni).

Tipp: Hogy megjegyezd a különbséget, gondolj arra, hogy a „lie” (=feküdni) olyasmi, amit magaddal teszel, a „lay” (=helyezni) pedig olyasmi, amit egy tárggyal teszel.

Példa: I’m going to lie down and rest for a bit, but first I need to lay the blanket on the bed. =Lefekszem és pihenek egy kicsit, de előbb le kell terítenem a takarót az ágyra.

Then, Than

Ezt a két szót gyakran összetévesztik, mert hasonlóan írják és hasonlóan hangzik. A „then” egy határozószó, amely az időt vagy a sorrendet jelzi, például „I went to the store, then I came home.” (=Elmentem a boltba, aztán hazajöttem). A „than” két dolog összehasonlítására használt kötőszó, például „I’m taller than you.” (=Magasabb vagyok, mint te).

Tipp: Hogy megjegyezd a különbséget, gondolj arra, hogy a „then” időre vagy sorrendre vonatkozik, a „than” pedig összehasonlításra.

Példa:  I’d rather go to the beach than sit at home, but first I need to finish my work, then I can relax. = De előbb be kell fejeznem a munkámat, aztán pihenhetek.

To, Too, Two

Ez a három szó homofón, amelyeket gyakran összetévesztenek. A „to” egy prepozíció (elöljárószó), amelyet az irány vagy a mozgás jelölésére használnak, mint például „I’m going to the store.” (=Elmegyek a boltba). A „too” egy határozószó, amelyet a túlzott mennyiség vagy mérték megjelölésére használnak, mint például „It’s too hot outside.” (=Túl meleg van odakint). A „two” (=kettő) egy szám, például „I have two dogs.” (=Két kutyám van).

Tipp: Hogy megjegyezd a különbséget, gondolj arra, hogy a „to” az irányt vagy a mozgást, a „too” a túlzást, a „two” pedig a számot jelöli.

Példa: I need to go to the store to buy two gallons of milk because we’re running low. It’s too hot outside, so I’ll have to take the car. = El kell mennem a boltba, hogy vegyek két gallon tejet, mert fogytán van. Odakint túl meleg van, úgyhogy autóval kell mennem.

Ez csak néhány példa az angol nyelvben gyakran összetévesztett szavakra. Ha figyelsz ezeknek a szavaknak a szövegkörnyezetére és jelentésére, elkerülheted, hogy olyan hibákat kövess el, amelyek kihatnak a kommunikációd helyességére. Oszd meg ezt másokkal is, hogy ők is helyesen tudják használni a példaként felhozott szavakat! Ha pedig szeretnél jobban, választékosabban és bátrabban beszélni angolul, akkor első lépésként töltsd ki ingyenes online angol szintfelmérőnket, hogy segíteni tudjunk.

Budai Boglárka
a Speak! Nyelviskola ügyfélszolgálati vezetője és tanára

Share This